Kouč celostní výživa Počet hodin: 350
Dokončení: 6 – 24 měsíc
Cena: 70 000 Kč
Cena: při absolvování všech 4 sekcí 60.000,-

Program „Kouč celostní výživy“ je rozdělen do 4 sekcí, které lze začít studovat v různém pořadí.          Závěrečná sekce 50ti hodin je vlastní studií – diplomovou prací, kdy si student domluví osobní hodiny s mentorem Seymourem Koblinem, nebo certifikovaným instruktorem. Tyto probíhající monitorované případové studie poskytují cennou praktickou zkušenost a slouží jak pro diplomovou práci studenta, tak jako marketingový prostředek pro budoucí klienty.

  1. NCF – Kouč celostní výživy  (Výživa – Znalost – Fyzično) 100hod – 20 000Kč
  2. NCS – Kouč celostní výživy  (Výživa – Moudrost – Emoce) 100hod – 20 000Kč
  3. NCE – Kouč celostní výživy  (Výživa – Intuice – Spiritualita) 100 hod – 20 000Kč
  4. NCP – Kouč celostní výživy  (Závěrečná zkouška – Závěrečná práce, praxe) 50 hod – 10 000Kč

Cena při závazku absolvování všech 4 částí: 60 000Kč (s tím, že 4. část – Kouč celostní výživy – závěrečná práce 50 hodin v ceně 10 000Kč – bude při závazném podepsání smlouvy o absolvování a zaplacení celého kurzu ZDARMA). V ceně školného jsou veškeré materiály, knihy, audio, video, PPT prezentace a elektronické soubory.

Požadavky programu:
350 hodinový program Kouč celostní výživy je zaměřený na vzdělání studenta celostním přístupem v oblasti výživy s důrazem na osobní plánování pro dosažení optimálního zdraví.

Skupinové vyučování ve třídě je završeno supervizovanou praxí poskytující studentům příležitost dávat osobní výživová doporučení širokému spektru klientů.
Pro dokončení je třeba napsat diplomovou práci, obsahující podrobný záznam anamnézy každého klienta a instrukce pro výživová doporučení. Je doporučeno, aby student vykázal 5 proběhlých sezení se 3 – 5 klienty.
U každého klienta je vypracována jeho anamnéza, diagnostika a doporučení. Na závěr je popsán souhrn závěrů studenta(-ky), zpětná vazba a budoucí postupy týkající se poradenství ve výživě.

Popis jednotlivých sekcí programu:
1. Výživa – Znalost – Fyzično: 100 hodin – 20.000 Kč (označení v rozvrhu NCF)

Anatiomie & Fyziologie (15 hodin )
Obsahuje studium fyzických mechanismů a nejrůznějších systémů tkání probíhajících v celém těle. Kosterní, svalové, kožní a další soustavy jsou zkoumány nejen strukturálně, ale i integrovány s ohledem na mediánový systém, a to z pohledu Čínské medicíny. Další fáze učení je zaměřena také na perspektivu emocionální a intuitivní anatomie. Během studia je též velice důležité zařazení vyrovnávacích cvičení – Chi Kung a Nei Kung, které naučí studenty, či jejich budoucí klienty zmírnit jakoukoli bolest a zároveň stimulovat fyzické posílení a flexibilitu těla.

Makrobiotika a životní styl (15 hodin)Základy výživy, studium procesu zažívání a eliminace různých živin vycházejících ze všech zdrojů. Energetické přístupy jako Ayurvéda, Macrobiotika a Čínská medicína jsou porovnávány mechanicky a metafyzicky.

Komunikace, emociální léčení (15 hodin)

Učení tomu, jak komunikovat s klientem kombinací empatie a sporu s win/win technikou rozřešení.  Učení tomu, jak vytvořit vztah, či vlastní osobní mínění, nebo report s širokou škálou lidí s různými styly osobnosti.

Chce znát Váš klient svoji statistiku a fakta, filozofickou perspektivu, nebo kombinaci obojího? Cílem je porozumění lidským touhám, cílům a uzdravujícím se životním stylům, a to s využitím kombinace sedmi úrovní vědomí: fyzické, smyslové, rozumové, emocionální, sociální, filozofické a intuitivní.

 Příprava jídla (45 hodin)

Různé metody příprav jídel především na základě zajímavých variant zeleniny a zeleninových ingrediencí. Rovněž jsou začleněny techniky pro vyvažování živočišných potravin ve stravě.

Toto jsou tři oblasti, na které se zaměřuje reálná ukázka přípravy jídel:

  • Energie v jídle
  • Příprava jídla pro regeneraci a imunitu
  • Příprava jídla pro očistu a detoxikaci těla

RAW food (8 hodin)

2.Výživa – Moudrost – Emoce: 100 hodin: 20 000Kč (označení v rozvrhu NCE)

Anatomie a Fyziologie (15 hodin)

Zažívací, Imunitní, oběhový lymfatický a další systémy jsou prezentovány s emociální perspektivou integrovanou do jejich fyzických funkcí v těle. Nauka pro studenty o tom, jak vnímat energii jídla. O tom, jak rozdílná strava ovlivňuje tok energie v těle, zda je rozpínavá, či stahující, jde směrem vzhůru, či dolu, dovnitř, nebo ven, je studená, či horká, pravidelná, či nepravidelná…apod.

Umění slovního projevu I. a II. (12 hodin)

Učení mluvit efektivně s klientem i se skupinou lidí. Aby úspěšný poradce dokázal oslovit širokou paletu různých lidí, neobjede se bez sebevědomí a zkušeností. Program zahrnuje koučink a přípravu pro prezentaci na veřejnosti.

Orientální diagnostika (15 hodin)

Umění a nauka o tom, jak číst z těla ve vztahu ke zdraví, lásce a životní cestě. Zdroj životního poslání a životní výzvy, jsou vepsány do Vaší tváře, rukou, řeči těla, v zádech, ve dni narození…apod.

Objevování životních lekcí, konstituce a kondice z pohledu zdraví může pomoci nejen Vašemu klientovi, ale i sobě samému, přátelům, rodině k tomu, aby naplnili své životní poslání.  Nejdůležitějším vodítkem před každým důležitým rozhodnutím je intuice, a tudíž je důležité vědět, když vás intuice volá, nebo jak ji přivolat, když je jí potřeba.

INTUICE: Poznání a teorie o mapě těla a čtení z něj na základě umění čaker, jin/jang, pěti elementů a jejich využití k identifikaci vlastního intuitivního stylu, tím ke zlepšení intuitivních smyslů: 1. Vizuálních – čtení aury a vidění intuitivních vzkazů, 2. Audio – vyslyšení vzkazů a kinestetické cítění intuitivních vztahů

ZÁMĚR/INTENCE: účinná cvičení, které naučí, jak obrátit pozornost k veřejné realitě, ke zdraví, vztahům a prosperitě.

Seymour Koblin zde učí svoji techniku tří bodů tak, aby byl terapeut schopen vycítit specifickou událost v určitém věku minulosti klienta, která jej ovlivnila a stále ji nemá zpracovanou. A tuto techniku provází učení, jak využít energii, která při procesu vznikne k řešení dané situace v současnosti.

Bylinky (15 hodin) Teorie základní orientace využití východní a západní studie bylin.

Principy a praxe v Ayurvedě (15 hodin)

Volitelné předměty: (28 hodin)

Holistické předměty. (Student si může vybrat z volitelných předmětů na základě svých individuálních potřeb a priorit).

3.Výživa – Intuice – Spiritualita: 100 hodin – 20 000Kč (označení v rozvrhu NCS)

Anatomie a Fyziologie (15 hodin)

Na rozdíl od starých modelů přírodní vědy, moderní věda se dívá na perspektivu kvantové fyziky tak, jak funguje mozek posléze tělo. Vnímání a přesvědčení jsou zahrnuty ve studii nervových, endokrinních a dalších tělesných systémů. Nejmodernější chápání anatomie a fyziologie jsou prezentovány na základě genetické měkkosti.

Energie anatomie a Fyziologie (6 hodin)

Čakry, Yin/Yang, 5 pohybů/přeměn jsou zaměřeny v této části k nalezení souladu intuice studenta a jejího využití u sebe samého a vyvolání u svého klienta.

Porovnávání přístupů k výživě (20 hodin)

Nauka o tradičním výživovém systému využití energie než kulturního dogmatu. Ayurveda, Makrobiotika, Raw Food, zásaditá/kyselinotvorná výživa, tradiční čínská medicína a další modely jsou aplikovány do individuálních potřeb spíše než informace vyčtené z knih, které radí podobné aplikace pro celou populaci. Velice důležitá je zde naučit studenta, jak rozlišit logickou intelektuální teorii a výživové doporučení založené na aktuálních zkušenostech s rozdílnými klienty. Doporučené potraviny a životní styl jsou prospěšné pro každou individualitu – pro každého konkrétního člověka!

Aromterapie (6hodin)

Volitelné předměty: (38 hodin)

Výživa, byliny, nebo jiné holistické předměty. (Student si může vybrat z volitelných předmětů na základě svých individuálních potřeb a priorit).

Otevření své vlastní praxe (15 hodin)

Škola holistických metod je otevřená též k celostnímu přístupu k marketingu: k vytvoření webové stránky, orientace v sociálních médiích, je otevřená k psaní odborných textů a dává tipy na komunikaci na veřejnosti či před větší skupinou klientů.

Stanete-li se členem týmu iSOHA, máte možnost propagovat celostní výživu, být certifikovaným poradcem pro jiné studenty, které preferují dálkové studium nebo učení ve Vaší geografické oblasti.

  1. Kouč celostní výživy – Praxe – Závěrečná práce: 50 hodin – 10 000Kč

Student dokládá hodnocení a doporučení minimálně pěti klientů, se kterými pracovali a sledovali jejich vývoj po dobu tří až šesti měsíců.

Cílem práce je aplikovat poznatky, které se student naučil a práci s klienty a jejich doporučení v reálném prostředí v jeho závěrečné práci. Aplikace, přizpůsobení a vyhodnocení výživové cesty každého individuálního klienta s vysvětlením užití rozdílných modelů na jedincově cestě, je nebytnou součástí této práce. Vzorové a každé dokončené diplomové práce mohou být pro studenta následně využity jako propagační nástroj pro jeho nové klienty.

Tato část obsahuje soukromé lekce se Seymourem Koblinem nebo certifikovaným instruktorem ke zvýšení sebedůvěry studenta vedoucí k jeho následnému úspěchu.

whole-foods-nutritional-counselorDálkové studium:
Studium Kouče celostní výživy  je také dostupné v korespondenční verzi. Tyto korespondenšní kurzy zahrnují veškeré materiály (knihy, audio & video) a osobní koučink/vedení v soukromých lekcích (a malých skupinkách) naplánovaných individuálně se Seymourem Koblinem. Absolvování některých nebo všech lekcí korespondenčně urychlí dokončení programu.

Pro zajištění kvality absolventů a jejich úspěchu v oboru je požadováno, aby všichni korespondenční studenti měli zařazeno osobní učednictví u Seymoura Koblina.

Seymourova sekce osobního učednictví zahrnuje 10 – 15 bezprostředních osobních lekcí s 1 nebo 2 studenty a setkávání bez limitu v malých skupinách (3 nebo více studentů) na Skype, Google hangouts, telefonicky nebo osobně s dalšími mezinárodními studenty. Tato neustále probíhající setkávání dovolují učedníkům a absolventům soustavně vyvíjet jejich dovednosti v mezinárodní komunitě iSOHA.

Skvělý způsob, jak vyzkoušet náš program, je absolvovat výživové celostní poradenství u jednoho z našich studentů. Poradenství zdravé výživy se studenty v iSOHA Zenergy Clinic
Cena: 800Kč
Kontakt: e-mail seymour@isoharts.com, + 420 601 333 149, monika@isoharts.com
Rezervace ZDE

Studenti kombinují u každého klienta starověké východní mapy čtení těla s moderním západním výzkumem výživy. Naučte se, jak využívat přirozené potraviny, byliny, cvičení, emoce a změny životního stylu pro transformaci těla, mysli a ducha. Pouze 800 Kč!

Všechna sezení jsou pod dohledem Seymoura Koblina, zkušeného praktika celostního zdraví s více než 30 letou praxí.

 

 

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search